Regulament Concurs “Kevin Murphy”

1. Organizatorul Campaniei

1.1. TOP LINE EUROPA S.R.L., cu sediul in Bucureşti, Bd. Regina Maria, nr. 14, et. 5, sector 4, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/4130/2008, CUI RO23439928, tel:  0040 021 335 26 42/43/44, interior 110  fax :0040 021 335 25 88 Web: https://www.toplineshop.ro/ (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”).

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare "Regulamentul") pe site-ul de vanzare online  https://www.toplineshop.ro/

Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții si poate fi accesat de pe site-ul de vanzare online  https://www.toplineshop.ro/

2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE ALE CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat și se desfășoară în perioada: 1-20 septembrie 2020 pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător contului  https://www.toplineshop.ro/, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică cu vârstă minima de 14 ani împliniți la data începerii concursului, care are domiciliul stabil sau reședința în România. Prin înscrierea la acest concurs, persoanele cu vârstă neîmplinită de 18 ani confirma si garantează că dețin acordul părinților de a participa în Concurs.

3.2. Nu au dreptul să participe în Concurs angajații companiei Top Line Europa, angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Câștigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului acceptarea premiului printr-un mesaj privat catre contul de Instagram https://www.instagram.com/toplineromania/

3.5. Concursul se desfășoară exclusiv pe in mediul Online-pe site-ul de vanzare  https://www.toplineshop.ro/,

4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă sau confirmari si garantii false. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care s-a înscris utilizând date, confirmari si/sau garantii false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

5. PARTICIPAREA ÎN CONCURS

5.1. Orice persoană care dorește să se înscrie în Consurs poate participa prin achizitionarea de produse Kevin Murphy de pe site-ul https://www.toplineshop.ro/,  in valoare de 200 lei pentru premiul I respectiv, achizitii de produse in valoare de 150 lei pentru premiul 2 în perioada: 1-20 septembrie 2020

Pentru a se înscrie, participanții trebuie să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil gratuit pe site-ul de vanzare online  https://www.toplineshop.ro/

6. PREMII SI ACORDAREA PREMIILOR

Fiecare participant poate câștiga premiile oferite de Top Line Europa. Premiul constă Premiul 1: Un troller 80 cm cu produse ( Valoare troler 150 euro + produse in val de 900 lei)

Premiul 2: 1 troller 50 cm, de mana cu produse ( valoare troler 120 euro + prod in val de 700 lei).

Câștigătorii vor fi alesi in mod aleatoriu. Doar participanții care respectă cerințele de concurs vor fi consideraţi eligibili.

Câștigătorii vor fi alesi în data de 27 septembrie și anunțati în termen de  3 zile lucratoare https://www.instagram.com/toplineromania/

Premiul va trimis prin curier la adresa comunicata de castigator.

6.1. Valoarea netă totală a premiilor este de 2896 lei

6.2. Câștigătorii trebuie să confirme acceptarea premiului în maxim 5 zile lucratoare de la data anuntarii pe contul Instagram https://www.instagram.com/toplineromania/

 printr-un mesaj privat. In caz contrar, nu sunt validati.

In baza acestei acceptari, Top Line Europa ii va trimite castigatorului prin intermediul curieratului, premiul.

6.4. În cazul în care câștigătorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul castigatorului de rezerva.

6.5. Premiul câștigat nu poate fi înlocuit cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor participanți, cu excepția unei rezerve.

6.6 Produsele achizitionate nu pot fi returnate si primita contravaloarea lor, dupa primirea premiului.

6.6. Participanților nu le este impusă nici o taxă de participare legată de prezentul concurs.

7. ANULAREA JURIZĂRII

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.

7.2. Orice anulare prematură a alegerii câştigătorului nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate pe site-ul de vanzare online  https://www.toplineshop.ro/

8. TAXE

8.1. Organizatorul Concursului este răspunzător pentru calcularea și plata impozitului pe premiu cu reținere la sursă și a tuturor taxelor sociale legale.

8.2. Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.

9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Imposibilitatea câștigătorului de a intră în posesia oricărui premiu din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat rezervei din listă.

10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1. Operatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

10.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor participant care isi vor da acordul explicit si neechivoc in acest sens.

10.3. Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestei Campanii de catre Organizator si/sau Imputernicit nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul si/sau Imputernicitul sunt obligati la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

10.4. Numele castigatorilor final validati (ulterior validarii rezervelor, daca este cazul) si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate,  pe site-ul de vanzare online  https://www.toplineshop.ro/ , in termen de 10 zile lucratoare de la finalizarea Campaniei.

10.5. Persoanele fizice participante la Campanie, in calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, au conform Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:

§ dreptul de a fi informat

§ dreptul de acces la date

§ dreptul de a rectifica datele

§ dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor

§ dreptul de interventie asupra datelor;

§ dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

§ dreptul de a fi uitat

§ dreptul de a se adresa justitiei.

11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioadă în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata, conform art.1082 și 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la Concursul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit pe site-ul de vanzare online  https://www.toplineshop.ro/

Regulamentul Concursului “Kevin Murphy”

1. Regulamentul Concucursului Kevin Murphy

1.1. TOP LINE EUROPA S.R.L., cu sediul in Bucureşti, Bd. Regina Maria, nr. 14, et. 5, sector 4, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/4130/2008, CUI RO23439928, tel: 0040 021 335 26 42/43/44, interior 110 fax :0040 021 335 25 88 Web: https://www.toplineshop.ro/ (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”).

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare "Regulamentul") pe site-ul de vanzare online https://www.toplineshop.ro/

Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții si poate fi accesat de pe site-ul de vanzare online https://www.toplineshop.ro/

2. SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE ALE CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat și se desfășoară în perioada: 1-20 septembrie 2020 pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător contului https://www.toplineshop.ro/, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

3. SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică cu vârstă minima de 14 ani împliniți la data începerii concursului, care are domiciliul stabil sau reședința în România. Prin înscrierea la acest concurs, persoanele cu vârstă neîmplinită de 18 ani confirma si garantează că dețin acordul părinților de a participa în Concurs.

3.2. Nu au dreptul să participe în Concurs angajații companiei Top Line Europa, angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Câștigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului acceptarea premiului printr-un mesaj privat catre contul de Instagram https://www.instagram.com/toplineromania/

3.5. Concursul se desfășoară exclusiv pe in mediul Online-pe site-ul de vanzare https://www.toplineshop.ro

4. SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă sau confirmari si garantii false. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care s-a înscris utilizând date, confirmari si/sau garantii false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

5. SECȚIUNEA 5. PARTICIPAREA ÎN CONCURS

5.1. Orice persoană care dorește să se înscrie în Consurs poate participa prin achizitionarea de produse Kevin Murphy de pe site-ul https://www.toplineshop.ro/, in valoare de 200 lei pentru premiul I respectiv, achizitii de produse in valoare de 150 lei pentru premiul 2 în perioada: 1-20 septembrie 2020 Pentru a se înscrie, participanții trebuie să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil gratuit pe site-ul de vanzare online https://www.toplineshop.ro/

6. SECȚIUNEA 6. PREMII și ACORDAREA PREMIILOR

Fiecare participant poate câștiga premiile oferite de Top Line Europa. Premiul constă Premiul 1: Un troller 80 cm cu produse ( Valoare troler 150 euro + produse in val de 900 lei)

Premiul 2: 1 troller 50 cm, de mana cu produse ( valoare troler 120 euro + prod in val de 700 lei).

Câștigătorii vor fi alesi in mod aleatoriu. Doar participanții care respectă cerințele de concurs vor fi consideraţi eligibili.

Câștigătorii vor fi alesi în data de 27 septembrie și anunțati în termen de 3 zile lucratoare https://www.instagram.com/toplineromania/

Premiul va trimis prin curier la adresa comunicata de castigator.

6.1. Valoarea netă totală a premiilor este de 2896 lei

6.2. Câștigătorii trebuie să confirme acceptarea premiului în maxim 5 zile lucratoare de la data anuntarii pe contul Instagram https://www.instagram.com/toplineromania/ printr-un mesaj privat. In caz contrar, nu sunt validati.

In baza acestei acceptari, Top Line Europa ii va trimite castigatorului prin intermediul curieratului, premiul.

6.4. În cazul în care câștigătorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul castigatorului de rezerva.

6.5. Premiul câștigat nu poate fi înlocuit cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor participanți, cu excepția unei rezerve.

6.6 Produsele achizitionate nu pot fi returnate si primita contravaloarea lor, dupa primirea premiului.

6.6. Participanților nu le este impusă nici o taxă de participare legată de prezentul concurs.

7. SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZĂRII

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.

7.2. Orice anulare prematură a alegerii câştigătorului nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate pe site-ul de vanzare online https://www.toplineshop.ro/

8. SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1. Organizatorul Concursului este răspunzător pentru calcularea și plata impozitului pe premiu cu reținere la sursă și a tuturor taxelor sociale legale.

8.2. Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.

9. SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Imposibilitatea câștigătorului de a intră în posesia oricărui premiu din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat rezervei din listă.

10. SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1. Operatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date..

10.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor participant care isi vor da acordul explicit si neechivoc in acest sens.

10.3. Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestei Campanii de catre Organizator si/sau Imputernicit nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul si/sau Imputernicitul sunt obligati la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

10.4. Numele castigatorilor final validati (ulterior validarii rezervelor, daca este cazul) si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate, pe site-ul de vanzare online https://www.toplineshop.ro/ , in termen de 10 zile lucratoare de la finalizarea Campaniei.

10.5. Persoanele fizice participante la Campanie, in calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, au conform Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:

10.6. In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o solicitare utilizand urmatoarea adresa de email: dataprotection@bbcollection.ro

10. SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioadă în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata, conform art.1082 și 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la Concursul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

10. SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament/

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit pe site-ul de vanzare online https://www.toplineshop.ro/CÂSTIGĂTOARELE CONCURSULUI:

Lilli Gomer – locul I

Diana Machedon – locul II